Předložky místa

Angličtina online – Hlavní stranaPředložky Předložky místa – Pomocí anglických předložek místa, které si probereme na této stránce, říkáme nebo zjišťujeme, kde se nachází lidé, věci, zvířata. Anglicky „Preposition of place“. Jsou to například: On, In, At, Next to, Opposite, In front of, Behind, On the top of, Under, Between, Among …

Předložky místa (Preposition of place)

Nejprve uvádím seznam předložek, které v angličtině popisují místo:

  • On – na
  • In – v, uvnitř
  • At – v, na
  • Next to – vedle
  • Opposite – naproti
  • In front of – před
  • Behind – za
  • On the top of – nahoře na
  • Under – pod
  • Between – mezi (dvěma – je jedno jestli jde o věci, osoby, místa)
  • Among – mezi (více než dvěma – je jedno jestli jde o věci, osoby, místa)
  • Below – pod
  • Near – blízko
  • Over – přes, více než
  • Above – výše
  • Across – skrz, napříč, na druhé straně
  • Through – z jedné strany na druhou, z jednoho konce na konec
  • To – do
  • Towards – k
  • Onto – směrem k
  • From – od
  • By – u

Anglické předložky místa – použití ve větách

Předložka „On“ – na

Příklady použití ve větách:

  • Nice picture hangs on the wall. – Pěkný obraz visí na stěně. (na povrchu něčeho – není důležité, zda jde o svislou nebo vodorovnou plochu)
  • Prague is on river Vltava. – Praha leží na řece Vltavě. (říká, že město u nebo podél například řeky).
  • Pen is on the desk. – Propiska je na stole. (něco leží nad něčím a věci se dotýkají)
  • Our house is on the left. – Náš dům je vlevo. (na levé/pravé straně)
  • Our flat is on second floor. – Náš byt je v druhém patře. (na kterém podlaží)
  • I like watching footbal on TV. – Rád se dívám na fotbal v televizi. (v televizi, v rádiu)
  • I can not sleep on the bus. – Nemohu spát v autobuse. – (v autobuse, ve vlaku, v letadle)

Předložka „In“ – v, uvnitř

Příklady použití ve větách:

  • I live in Brno. – Žiji v Brně. (uvnitř města)
  • I cook in kitchen. – Vařím v kuchyni. (uvnitř místnosti)
  • Nice picture in the book. – pěkný obrázek v knize. (uvnitř knihy)
  • I am staying in the car. – Zůstávám v autě. (uvnitř auta, ale pozor – jak už je napsáno výše, v hromadném dopravním prostředku „on the plane, on the train, on the bus“ se použije „on“ – angličtina bere hromadné dopravní prostředky jako „palubu“, takže říkáme „na palubě“)
  • Look at the cat in the picture. – Podívej se na kočku na obrázku. (uvnitř obrázku)
  • This is the biggest plane in the world. – To je největší letadlo na světě. („uvnitř“ světa)

 

Předložka „At“ – v, na

Příklady použití ve větách:

  • I met her at the bus stop. – Potkal jsem ji na autobusové zastávce. (na zastávce, na letišti)
  • Show me this place at the map. – Ukaž mi toto místo na mapě. (přesné místo, místo na mapě)

Předložka „Next to“ – vedle, u

Příklady použití ve větách:

  • Our dog is sitting next to your cat. – Náš pes právě sedí vedle vaší kočky. (vedle)
  • She sat next to me. – Seděla vedle mě.
  • I live next to a lake. – Žiji vedle jezera.
  • Her car parks next to yours. – Její auto parkuje vedle Tvého.
  • Her dog was the number two priority in her life next to her children. – Její pes je v jejím životě druhou prioritou vedle jejích dětí.
  • The two trees were next to each other. – Dva stromy byly vedle sebe.
  • She was the tallest girl next to Karin. – Byla to nejvyšší dívka vedle Karin.
  • Next to him is another boy. – Vedle něj je další chlapec.

Předložka „Opposite“ – naproti

Příklady použití ve větách:

  • My house is opposite the train station. – Můj dům je naproti nádraží.
  • She meant the opposite. – Měla na mysli opak.
  • „Big“ is the opposite of „small.“ – „Velký“ je opak „malé“.
  • We’re total opposites. – Jsme úplné protiklady.
  • They have the opposite problem. – Mají opačný problém.
  • My flat is opposite the shop. – Můj byt je naproti obchodu.
  • She went in opposite direction. – Ona jela opačným směrem.
  • She should go in the opposite direction. – Ona by měla jít opačným směrem.
  • It usually has just the opposite effect. – Obvykle to má jen opačný účinek.
  • Her opinion is exactly the opposite of yours. – Její názor je přesně opačný od Tvého.

Předložka „In front of“ – před

Příklady použití ve větách:

  • I live in house in front of yours. – Žiju v domě před Tvojím. (před)
  • Karin stands in front of the mirror. – Karin stojí před zrcadlem.
  • I hope no one tall sits in front of us. – Doufám, že před námi nesedí nikdo vysoký.
  • Your cat is in front of my house. – Vaše kočka je před mým domem.
  • There is a shop in front of the bank. – Obchod je před bankou.
  • Tom sits in front of me. – Tom sedí přede mnou.
  • Tom sits in front of TV. – Tom sedí před televizí.
  • Tom cried in front of everyone. – Tom vykřikl před všemi.
  • We will meet in front of the bank. – Setkáme se před bankou.

Předložka „Behind“ – za

Příklady použití ve větách:

  • Our dog is sitting behind a house. – Náš pes sedí za domem.
  • I am behind you. – Jsem za Tebou.
  • There’s someone behind Karin. – Někdo je za Karin.
  • Karin stood behind me. – Karin stála za mnou.
  • They are parked behind you. – Parkují za Tebou.

Předložka „On the top of“ – nahoře na

Příklady použití ve větách:

  • There are flowers on the top of monument. – Nahoře na pomníku jsou kytky.
  • On Mount Everest you are on top of the world. – Na Everestu jste na vrcholku světa.
  • Look at the top of that house. – Podívejte se na vrchol toho domu.
  • We stood on the top of the mountain. – Stáli jsme na vrcholu hory.
  • A nice castle stands on the top of the cliff. – Pěkný hrad stojí na vrcholu útesu.
  • The church is situated on the top of the hill. – Kostel se nachází na vrcholu kopce.
  • The cat sat on the top of the tree. – Kočka seděla na vrcholku stromu.

Předložka „Under“ – pod

Příklady použití ve větách:

  • Children are under the table. – Děti jsou pod stolem.
  • It’s under the shelf. – Je to pod polící.
  • This girl is under guard. – Tato dívka je pod ochranou.
  • Karin sat under a tree. – Karin seděla pod stromem.
  • Karin is under pressure. – Karin je pod tlakem.
  • She is old she can’t be under thirty. – Je stará, že nemůže být mladší než třicet.
  • Cat is under the table. – Kočka je pod stolem.
  • She is hiding under the table. – Skrývá se pod stolem.
  • Our dog was sleeping under the tree. – Náš pes spal pod stromem.
  • She slept under mosquito netting. – Spala pod sítí proti komárům.
  • Sorry, I could not call you I had seven books under my arm. – Omlouvám, se nemohl jsem Ti volat, měl jsem 7 knih pod paží.

Předložka „Between“ – mezi (dvěma – je jedno jestli jde o věci, osoby, místa)

Příklady použití ve větách:

  • My village is situated between Prague and Brno. – Moje obec leží mezi Prahou a Brnem.
  • Our friend lives between me and my brother. – Náš přítel žije mezi mnou a mým bratrem.
  • She sat between Tom and Karin. – Seděla mezi Tomem a Karin.
  • Try to read between the lines. – Pokuste se číst mezi řádky.
  • There is no similarity between Brno and Prague. – Mezi Brnem a Prahou není žádná podobnost.
  • I am planning to leave between 6:00 and 7:00. – Plánuji odjezd mezi 6:00 a 7:00.

Předložka „Among“ – mezi (více než dvěma – je jedno jestli jde o věci, osoby, místa)

Příklady použití ve větách:

  • My village is situated among Prague, Brno and Pardubice. – Moje obec leží mezi Prahou, Brnem a Pardubicemi.
  • He sits among me, my brother and my sister. – On sedí mezi mnou, mým bratrem a mou sestrou.
  • Karin was chosen from among many students. – Karin byla vybrána mezi mnoha studenty.
  • There is a spy among us. – Mezi námi je špion.
  • He divided the apples among the seven of us. – Rozdělil jablka mezi nás sedum.
  • She is the nicest among us. – Je nejhezčí mezi námi.
  • Karin walked among the trees. – Karin procházela mezi stromy.
  • The dog hid among the trees. – Pes se schoval mezi stromy.

Předložka „Below“ – pod

Příklady použití ve větách:

  • Read the text below. – Přečtěte si níže uvedený text.
  • Who lives in the flat below? – Kdo žije v bytě dole?
  • Karin lives on the floor below. – Karin žije o podlaží níž.
  • He is hiding below the horizon. – Skrývá se pod obzorem.

Předložka „Near“ – blízko

Příklady použití ve větách:

  • I live near a bank. – Žiji v blízkosti banky.
  • Don’t go near this dog. – Nepřibližujte se k tomuto psovi.
  • We are walking near a river. – Procházíme se poblíž řeky.
  • Do you want to sit near Tom? – Chcete sedět blízko Toma?
  • Where’s the nearest city? – Kde je nejbližší město?

Předložka „Above“ – výše

Příklady použití ve větách:

  • He is above me. – Je nade mnou.
  • She lives in the flat above us. – Žije v bytě nad námi.
  • You can see the sun above the horizon. – Můžete vidět slunce nad obzorem.
  • My height is above average. – Moje výška je nadprůměrná.
  • The old woman is above eighty. – Ta stará žena má přes osmdesát.
  • How high above sea level is this city? – Jak vysoko nad mořem je toto město?
  • The tops of moutains are above the clouds. – Vrcholy hor jsou nad mraky.

Předložka „Across“ – skrz

Předložky místa – Příklady použití ve větách:

  • She lives across the hall. – Žije přes chodbu.
  • The bank is across the street. – Banka je přes ulici.
  • Karin walked across the park. – Karin prošla parkem.
  • I can`t swim across the lake. – Neumím přeplavat přes jezero.
  • We flew across the Russia. – Letěli jsme přes Rusko.
  • This bridge is the biggest one across this river. – Tento most je největší přes tuto řeku.
  • Karin wants to throw it across the street. – Karin to chtěla hodit přes ulici.

Předložka „Through“ – z jedné strany na druhou

Předložky místa – Příklady použití ve větách:

  • Tom ran through the trees. – Tom proběhl skrz stromy.
  • She’ll never get through it. – Nikdy se přes to nedostane.
  • Don’t go through this street. – Nechoďte touto ulicí.

Předložka „Towards“ – ke

Příklady použití ve větách:

  • I am coming towards you. – Přicházím k Tobě.
  • The dog ran towards me. – Pes ke mně běžel.
  • He looked towards Karin. – Díval se na Karin.
  • Karin slowly walked towards me. – Karin pomalu kráčela ke mně.
  • He pointed towards the bank. – Ukázoval na banku.
  • She is walking towards her car. – Jde právě k jejímu autu.
  • Let’s walk towards the top. – Pojďme nahoru.

Předložka „Onto“ – směrem k

Předložky místa – Příklady použití ve větách:

  • He is climbing onto the top. – Stoupá na vrchol.
  • Baby jumped onto the table. – Dítě vyskočilo na stůl.

Předložka „From“ – od

Předložky místa – Příklady použití ve větách:

  • I am from the Czech republic. – Pocházím z České republiky.
  • Where are you from? – Odkud jsi?
  • I am from Brno. – Jsem z Brna.
  • It’s not from me. – To není ode mě.
  • Get away from here. – Jdi odtud pryč.
  • Stay away from it. – Drž se odtud.
  • He is far from here. – Je daleko odtud.
  • She got that from Karin. – Získala to od Karin.

Předložka „By“ – u

Předložky místa – Příklady použití ve větách:

Angličtina online a s úsměvem to jsou úsměvné texty na www.Anglina.uNas.cz

Angličtina online a zdarma - Anglické předložky místa - na www.Anglina.uNas.cz - english jokes zdarma
Angličtina online a zdarma – Anglické předložky místa (preposition of place) – na www.Anglina.uNas.cz – english jokes zdarma