Předložky místní

Úvod

Pomocí anglických předložek, které si probereme na této stránce, říkáme nebo zjišťujeme, kde se nachází lidé, věci, zvířata, ….

Předložky místa (Preposition of place)

Nejprve uvádím seznam předložek, které v angličtině popisují místo:

  • On – na
  • In – v, uvnitř
  • At – v, na
  • Next to – vedle
  • Opposite – naproti
  • In front of – před
  • Behind – za
  • On the top of – nahoře na
  • Under – pod
  • Between – mezi (dvěma – je jedno jestli jde o věci, osoby, místa)
  • Among – mezi (více než dvěma – je jedno jestli jde o věci, osoby, místa)
  • Below – pod
  • Near – blízko
  • Over – přes, více než
  • Above – výše
  • Across – skrz, napříč, na druhé straně
  • Through – z jedné strany na druhou, z jednoho konce na konec
  • To – do
  • Towards – k
  • Onto – směrem k
  • From – od
  • By – u

Použití místních předložek v angličtině

Předložka „On“ – na

Příklady použití ve větách:

  • Nice picture hangs on the wall. – Pěkný obraz visí na stěně. (na povrchu něčeho – není důležité, zda jde o svislou nebo vodorovnou plochu)
  • Prague is on river Vltava. – Praha leží na řece Vltavě. (říká, že město u nebo podél například řeky).
  • Pen is on the desk. – Propiska je na stole. (něco leží nad něčím a věci se dotýkají)
  • Our house is on the left. – Náš dům je vlevo. (na levé/pravé straně)
  • Our flat is on second floor. – Náš byt je v druhém patře. (na kterém podlaží)
  • I like watching footbal on TV. – Rád se dívám na fotbal v televizi. (v televizi, v rádiu)
  • I can not sleep on the bus. – Nemohu spát v autobuse. – (v autobuse, ve vlaku, v letadle)

Předložka „In“ – v, uvnitř

Příklady použití ve větách:

  • I live in Brno. – Žiji v Brně. (uvnitř města)
  • I cook in kitchen. – Vařím v kuchyni. (uvnitř místnosti)
  • Nice picture in the book. – pěkný obrázek v knize. (uvnitř knihy)
  • I am staying in the car. – Zůstávám v autě. (uvnitř auta, ale pozor – jak už je napsáno výše, v hromadném dopravním prostředku „on the plane, on the train, on the bus“ se použije „on“ – angličtina bere hromadné dopravní prostředky jako „palubu“, takže říkáme „na palubě“)
  • Look at the cat in the picture. – Podívej se na kočku na obrázku. (uvnitř obrázku)
  • This is the biggest plane in the world. – To je největší letadlo na světě. („uvnitř“ světa)

 

Předložka „At“ – v, na

Příklady použití ve větách:

  • I met her at the bus stop. – Potkal jsem ji na autobusové zastávce. (na zastávce, na letišti)
  • Show me this place at the map. – Ukaž mi toto místo na mapě. (přesné místo, místo na mapě)

Předložka „Next to“ – vedle, u

Příklady použití ve větách:

  • Our dog is sitting next to your cat. – Náš pes právě sedí vedle vaší kočky. (vedle)
  • She sat next to me. – Seděla vedle mě.
  • I live next to a lake. – Žiji vedle jezera.
  • Her car parks next to yours. – Její auto parkuje vedle Tvého.
  • Her dog was the number two priority in her life next to her children. – Její pes je v jejím životě druhou prioritou vedle jejích dětí.
  • The two trees were next to each other. – Dva stromy byly vedle sebe.
  • She was the tallest girl next to Karin. – Byla to nejvyšší dívka vedle Karin.
  • Next to him is another boy. – Vedle něj je další chlapec.

Předložka „Opposite“ – naproti

Příklady použití ve větách:

  • My house is opposite the train station. – Můj dům je naproti nádraží.
  • She meant the opposite. – Měla na mysli opak.
  • „Big“ is the opposite of „small.“ – „Velký“ je opak „malé“.
  • We’re total opposites. – Jsme úplné protiklady.
  • They have the opposite problem. – Mají opačný problém.
  • My flat is opposite the shop. – Můj byt je naproti obchodu.
  • She went in opposite direction. – Ona jela opačným směrem.
  • She should go in the opposite direction. – Ona by měla jít opačným směrem.
  • It usually has just the opposite effect. – Obvykle to má jen opačný účinek.
  • Her opinion is exactly the opposite of yours. – Její názor je přesně opačný od Tvého.

Předložka „In front of“ – před

Příklady použití ve větách:

  • I live in house in front of yours. – Žiju v domě před Tvojím. (před)
  • Karin stands in front of the mirror. – Karin stojí před zrcadlem.
  • I hope no one tall sits in front of us. – Doufám, že před námi nesedí nikdo vysoký.
  • Your cat is in front of my house. – Vaše kočka je před mým domem.
  • There is a shop in front of the bank. – Obchod je před bankou.
  • Tom sits in front of me. – Tom sedí přede mnou.
  • Tom sits in front of TV. – Tom sedí před televizí.
  • Tom cried in front of everyone. – Tom vykřikl před všemi.
  • We will meet in front of the bank. – Setkáme se před bankou.

Předložka „Behind“ – za

Příklady použití ve větách:

  • Our dog is sitting behind a house. – Náš pes sedí za domem.
  • I am behind you. – Jsem za Tebou.
  • There’s someone behind Karin. – Někdo je za Karin.
  • Karin stood behind me. – Karin stála za mnou.
  • They are parked behind you. – Parkují za Tebou.

Předložka „On the top of“ – nahoře na

Příklady použití ve větách:

  • There are flowers on the top of monument. – Nahoře na pomníku jsou kytky.
  • On Mount Everest you are on top of the world. – Na Everestu jste na vrcholku světa.
  • Look at the top of that house. – Podívejte se na vrchol toho domu.
  • We stood on the top of the mountain. – Stáli jsme na vrcholu hory.
  • A nice castle stands on the top of the cliff. – Pěkný hrad stojí na vrcholu útesu.
  • The church is situated on the top of the hill. – Kostel se nachází na vrcholu kopce.
  • The cat sat on the top of the tree. – Kočka seděla na vrcholku stromu.

Předložka „Under“ – pod

Příklady použití ve větách:

  • Children are under the table. – Děti jsou pod stolem.
  • It’s under the shelf. – Je to pod polící.
  • This girl is under guard. – Tato dívka je pod ochranou.
  • Karin sat under a tree. – Karin seděla pod stromem.
  • Karin is under pressure. – Karin je pod tlakem.
  • She is old she can’t be under thirty. – Je stará, že nemůže být mladší než třicet.
  • Cat is under the table. – Kočka je pod stolem.
  • She is hiding under the table. – Skrývá se pod stolem.
  • Our dog was sleeping under the tree. – Náš pes spal pod stromem.
  • She slept under mosquito netting. – Spala pod sítí proti komárům.
  • Sorry, I could not call you I had seven books under my arm. – Omlouvám, se nemohl jsem Ti volat, měl jsem 7 knih pod paží.

Předložka „Between“ – mezi (dvěma – je jedno jestli jde o věci, osoby, místa)

Příklady použití ve větách:

  • My village is situated between Prague and Brno. – Moje obec leží mezi Prahou a Brnem.
  • Our friend lives between me and my brother. – Náš přítel žije mezi mnou a mým bratrem.
  • She sat between Tom and Karin. – Seděla mezi Tomem a Karin.
  • Try to read between the lines. – Pokuste se číst mezi řádky.
  • There is no similarity between Brno and Prague. – Mezi Brnem a Prahou není žádná podobnost.
  • I am planning to leave between 6:00 and 7:00. – Plánuji odjezd mezi 6:00 a 7:00.

Předložka „Among“ – mezi (více než dvěma – je jedno jestli jde o věci, osoby, místa)

Příklady použití ve větách:

  • My village is situated among Prague, Brno and Pardubice. – Moje obec leží mezi Prahou, Brnem a Pardubicemi.
  • He sits among me, my brother and my sister. – On sedí mezi mnou, mým bratrem a mou sestrou.
  • Karin was chosen from among many students. – Karin byla vybrána mezi mnoha studenty.
  • There is a spy among us. – Mezi námi je špion.
  • He divided the apples among the seven of us. – Rozdělil jablka mezi nás sedum.
  • She is the nicest among us. – Je nejhezčí mezi námi.
  • Karin walked among the trees. – Karin procházela mezi stromy.
  • The dog hid among the trees. – Pes se schoval mezi stromy.

Předložka „Below“ – pod

Příklady použití ve větách:

  • Read the text below. – Přečtěte si níže uvedený text.
  • Who lives in the flat below? – Kdo žije v bytě dole?
  • Karin lives on the floor below. – Karin žije o podlaží níž.
  • He is hiding below the horizon. – Skrývá se pod obzorem.

Předložka „Near“ – blízko

Příklady použití ve větách:

  • I live near a bank. – Žiji v blízkosti banky.
  • Don’t go near this dog. – Nepřibližujte se k tomuto psovi.
  • We are walking near a river. – Procházíme se poblíž řeky.
  • Do you want to sit near Tom? – Chcete sedět blízko Toma?
  • Where’s the nearest city? – Kde je nejbližší město?

Předložka „Above“ – výše

Příklady použití ve větách:

  • He is above me. – Je nade mnou.
  • She lives in the flat above us. – Žije v bytě nad námi.
  • You can see the sun above the horizon. – Můžete vidět slunce nad obzorem.
  • My height is above average. – Moje výška je nadprůměrná.
  • The old woman is above eighty. – Ta stará žena má přes osmdesát.
  • How high above sea level is this city? – Jak vysoko nad mořem je toto město?
  • The tops of moutains are above the clouds. – Vrcholy hor jsou nad mraky.

Předložka „Across“ – skrz

Příklady použití ve větách:

  • She lives across the hall. – Žije přes chodbu.
  • The bank is across the street. – Banka je přes ulici.
  • Karin walked across the park. – Karin prošla parkem.
  • I can`t swim across the lake. – Neumím přeplavat přes jezero.
  • We flew across the Russia. – Letěli jsme přes Rusko.
  • This bridge is the biggest one across this river. – Tento most je největší přes tuto řeku.
  • Karin wants to throw it across the street. – Karin to chtěla hodit přes ulici.

Předložka „Through“ – z jedné strany na druhou

Příklady použití ve větách:

  • Tom ran through the trees. – Tom proběhl skrz stromy.
  • She’ll never get through it. – Nikdy se přes to nedostane.
  • Don’t go through this street. – Nechoďte touto ulicí.

Předložka „Towards“ – ke

Příklady použití ve větách:

  • I am coming towards you. – Přicházím k Tobě.
  • The dog ran towards me. – Pes ke mně běžel.
  • He looked towards Karin. – Díval se na Karin.
  • Karin slowly walked towards me. – Karin pomalu kráčela ke mně.
  • He pointed towards the bank. – Ukázoval na banku.
  • She is walking towards her car. – Jde právě k jejímu autu.
  • Let’s walk towards the top. – Pojďme nahoru.

Předložka „Onto“ – směrem k

Příklady použití ve větách:

  • He is climbing onto the top. – Stoupá na vrchol.
  • Baby jumped onto the table. – Dítě vyskočilo na stůl.

Předložka „From“ – od

Příklady použití ve větách:

  • I am from the Czech republic. – Pocházím z České republiky.
  • Where are you from? – Odkud jsi?
  • I am from Brno. – Jsem z Brna.
  • It’s not from me. – To není ode mě.
  • Get away from here. – Jdi odtud pryč.
  • Stay away from it. – Drž se odtud.
  • He is far from here. – Je daleko odtud.
  • She got that from Karin. – Získala to od Karin.

Předložka „By“ – u

Příklady použití ve větách: