Minulý čas prostý

Minulý čas prostý, neboli „Past Simple, využíváme především v případě, že popisujeme či vyprávíme o:

 • událostech,
 • faktech,
 • zvycích,
 • dějích či jiných věcech,

které se staly v minulosti, v minulosti také skončily a do přítomnosti nezasahují.

Tento čas využíváme zejména v případě, kdy někomu vyprávíme, co se nám přihodilo např. o minulých prázdninách, o minulém víkendu nebo během školního či pracovního dne. Vždy se jedná o již proběhlé a ukončené události.

Abychom mohli minulý čas správně používat, musíme se naučit, jak se vytváří.

Oznamovací věta – kladná

Vytvoření kladné oznamovací věty je poměrně jednoduché (pokud se nejedná o nepravidelná slovesa). K základnímu tvaru slovesa pouze přidáme koncovku „– ed.

Pokud se jedná o nepravidelná slovesa (viz. nepravidelná slovesa), využíváme jejich 2. tvar.

Čili základní „vzorec“ pro vytvoření kladné oznamovací věty vypadá takto:

Podmět + základní tvar slovesa + koncovka -ed / 2. tvar nepravidelného slovesa 

I asked
You worked
He/She/It cooked
We listened
You knocked
They filled

I u pravidelných sloves ovšem existuje několik drobných výjimek. Ke slovesům, jejichž základní tvar končí na písmeno -e už přidáváme v podstatě jen koncovku -d, což nám dá nakonec koncovku -ed. Např.:

bake -> baked                                     agree -> agreed

care -> cared                                       arrive -> arrived

invite -> invited                                  hate -> hated

like -> liked                                         dance -> danced

prepare -> prepared                         finish -> finished

Další drobná změna se vyskytuje u pravidelných sloves, která končí na -y, před kterým stojí souhláska. V tomto případě dochází ke změkčení a místo y se ve slovesu objeví i + ed, čili koncovka -ied.

worry -> worried                             carry -> carried         

identify -> identified                       bury -> buried 

cry -> cried                                        verify ->verified

Pokud se před koncovkou -y vyskytuje samohláska, k minulému času takového slovesa klasicky připojíme koncovku -ed.

play -> played                                   stay -> stayed 

Příklady kladných oznamovacích vět:

He arrived yesterday. (Přijel včera.)

I prepared a lunch last week. (Minulý týden jsem připravila oběd.)

They invited us to their party. (Pozvali nás na jejich párty.)

 Oznamovací věta – záporná

Při vytváření záporné oznamovací věty se využívá pomocné sloveso didn´t (did not) a plnovýznamové slovesozákladním tvaru.          Pokud bychom to opět rozložili do pomocného „vzorce“, tak bude vypadat následovně:

podmět + didn´t (did not) + plnovýznamové sloveso v základním tvaru             

I didn´t (did not) like
You didn´t (did not) work
He/She/It didn´t (did not) cook
We didn´t (did not) listen
You didn´t (did not) play
They didn´t (did not) cry

Příklady záporných oznamovacích vět:V záporné oznamovací větě se nemusíme ohlížet na to, zda se jedná o pravidelné či nepravidelné sloveso, neboť plnovýznamové sloveso máme vždy v základním tvaru. Pomocné sloveso má ve všech osobách STEJNÝ tvar (didn´t = did not).

She didn´t write me. (Nenapsala mi.)

I didn´t go to the shop. (Nešel/Nešla jsem do obchodu.)

We didn´t buy an ice-cream. (Nekoupili jsme si zmrzlinu.)

Tázací věta

Pro vytvoření tázací věty v minulém prostém čase opět platí poměrně jednoduché pravidlo. Opět budeme potřebovat pomocné sloveso DID a pak už jen přidáme podmět a plnovýznamové sloveso v základním tvaru.

Jednoduchý vzorec tedy vypadá takto:

did + podmět + plnovýznamové sloveso v základním tvaru

Did I like
Did You work
Did He/She/It cook
Did We listen
Did You play
Did They cry

Pokud chceme ve větě využít ještě příslovce (when, where, what, how,…), vkládáme je v otázce ještě před pomocné sloveso did. Příklady tázacích vět v minulém prostém čase:

Did you see him yesterday?      Viděl jsi ho včera?

Where did you go?      Kam jsi šel?

What did she do?      Co udělala?

Did we know them?      Znali jsme je?

Pokud chceme na otázku odpovědět co nejjednodušeji a můžeme odpovědět ANO/NE, využíváme odpověď:

Yes, I did.         nebo    No, I didn´t.

Samozřejmě místo I () používáme podmět, který do věty patří. Zde uvádíme pár příkladů:

Did he go to the theatre yesterday? No, he didn´t.                                         Šel včera do divadla? Ne, nešel.

Did you see Emily last month? Yes, I did.                                                       Viděl/a jsi Emily minulý měsíc? Ano, viděl/a.

Did they buy new car? Yes, they did.                                                                  Koupili si nové auto? Ano, koupili.

Abychom bezpečně poznali, že se jedná o minulý čas (a ne předpřítomný, se kterým se mnohdy zaměňuje), často nám pomáhají slovní spojení, která jsou pro minulý čas typická. Uvedeme si zde ty nejčastější.

 • yesterday
 • last day/Monday/week/weekend/month/year
 • in 1991
 • ago -> an hour ago, few months ago, 40 minutes ago, …

Příklady použití

 • She told me about her holiday. – Řekla mi o jejich prázdninách.
 • She drank three glasses of wine last night. – Minulou noc vypila tři sklenice vína.
 • I saw your sister at work two hours ago. – Dvě hodiny zpátky jsem viděl Tvou sestru v práci.
 • She studied German yesterday. – Včera se učila němčinu.
 • Our footbal team played very well. – Náš fotbalový tým hrál hodně dobře.
 • Footbal match started at six. – Fotbalový zápas začal v šest.
 • I visited her mother yesterday. – Včera jsem navštívil její matku.
 • She spent a lot of money last week. – Minulý týden utratila moc peněz.
 • She sold her old car. – Prodala její staré auto.
 • She was late. – Měla zpoždění.
 • You were late. – Ty jsi měl zpoždění.
 • I flew to Prague last week. – Minulý týden jsem letěl do Prahy.
 • She travelled a lot when she had money. – Cestovala hodně, když měla peníze.
 • He cried when he heard about it. – Plakal, když o tom slyšel.
 • She cried when she lost all her money. – Plakala, když ztratila všechny peníze.
 • I sent her some money. – Poslal jsem jí nějaké peníze.
 • He wasn’t clever. – Nebyl chytrý.
 • She didn’t have time. – Neměla čas.
 • She didn’t have money. – Neměla peníze.
 • I didn’t have enough money. – Neměl jsem dost peněz.
 • I didn’t have a watch. ­– Neměl jsem hodinky.
 • She didn’t hear you. ­– Neslyšela Tě.
 • She didn’t sleep last night. – Minulou noc nespala.
 • It didn’t matter. – Nezáleželo na tom.

What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz