Minulý čas průběhový

Minulý čas průběhový, neboli „Past Continuous, patří mezi časy, které je potřeba dobře znát, neboť jak v mluvené, tak psané angličtině se používá velmi často. Abychom jej používali správně, je potřeba se správně naučit, jak se tento čas tvoří.

Nejprve si ukážeme, jak vytvořit jednotlivé typy vět a následně si řekneme, v jakých situacích se tento čas nejčastěji využívá.

Oznamovací věta – kladná

Kladná oznamovací věta se vytváří pomocí minulého tvaru slovesa BÝT a plnovýznamového slovesa s koncovkou – ING.

Čili základní „vzorec“ pro vytvoření kladné oznamovací věty vypadá takto:

Podmět + minulý tvar slovesa být WAS/WERE + plnovýznamové sloveso s koncovkou -ING

I was cooking Vařil/a jsem
You were playing Hrál sis
He/She/It was working Pracoval/a/o
We were swimming Plavali jsme
You were running Běhali jste
They were sleeping Spali/y


Oznamovací věta – záporná

Při vytváření záporné oznamovací věty v minulém prostém čase se využívá pomocné sloveso wasn´t/weren´t (was not/were not) a plnovýznamové slovesoprůběhovém tvaru (s koncovkou – ing). Pokud bychom to rozložili do pomocného „vzorce“, tak bude vypadat následovně:

předmět + wasn´t/weren´t (was not/were not) + plnovýznamové sloveso s koncovkou –ING 

I wasn´t working
You weren´t cooking
He/She/It wasn´t listening
We weren´t playing
You weren´t crying
They weren´t sleeping

Otázka – kladná

Otázka v minulém průběhovém čase se tvoří poměrně jednoduše, pokud již umíme vytvořit věty oznamovací.

Tázací větu začínáme pomocným slovesem být v minulém tvaru (WAS/WERE), následovanou předmětem a plnovýznamovým slovesem v průběhové podobě (ING forma).

Opět si ukážeme, jak na to:

Was/were  + předmět + plnovýznamové sloveso s koncovkou –ING

Was I working
 Were you cooking
Was he/she/it listening
Were we playing
Were you crying
Were they sleeping

Otázka – záporná

Zde dáme pouze pomocné sloveso být do minulého tvaru v záporu a opět přidáme předmět a plnovýznamové sloveso v ING formě.

 Wasn´t/weren´t + předmět + plnovýznamové sloveso s koncovkou –ING 

Wasn´t I working
Weren´t you cooking
Wasn´t he/she/it listening
Weren´t we playing
Weren´t you crying
Weren´t they sleeping

Kdy použít minulý průběhový čas?

Možností, kdy se minulý průběhový čas využívá, je mnoho. V následujících odstavcích si řekneme ty nejběžnější situace, kdy se nám past continuous hodí.

1) Chceme zdůraznit, že něco probíhalo v minulosti po delší dobu.  

They were sleeping at a tent last night.      Minulou noc spali ve stanu.

Their heads were aching.      Bolely je jejich hlavy.

Mohli bychom říci i – We had headache (bolela nás hlava), ale pokud použijeme minulý průběhový, zdůrazňujeme tím, že je důležité,  že tato situace trvala delší dobu.

2) Ve psaném projevu pomáhá zdůraznit pozadí příběhu.

The sun was shining.      Slunce svítilo.

The birds were singing.      Ptáci zpívali.

Typicky se využívá při vyprávění příběhů, událostí, pohádek apod.

3) Chceme ukázat, že něco probíhalo před a po určitém čase, čili v podstatě okolo konkrétní doby v minulosti.

At 8 p.m. I was playing volleyball.      V 8 hodin večer jsem hrál/a volejbal.

We were on a date around 6 p.m.      Okolo 6.hodiny večer jsme měli rande.

 

4) Zdůrazňujeme probíhající a nedokončený děj v minulosti, který byl přerušen jiným, také v minulosti.

I was cooking, when the phone rang.      Vařila jsem, když zazvonil telefon.

Tato věta říká, že vaření probíhalo po delší dobu, a když jsem vařila, tak mi do toho zazvonil telefon, čili jsem byla vyrušena telefonem. Proto je první část věty napsaná v minulém průběhovém čase a druhé v minulém prostém.

We were sleeping, when the storm began.                                                    Spali jsme, když začala bouřka.

Tato věta nám opět naznačuje, který z dějů probíhal dříve. Byl to spánek. V průběhu spánku nás probudila bouřka, proto je první část věty napsaná v minulém průběhovém a druhá část v minulém prostém.

When she got home, her husband was watching football.                       Když přišla domů, její manžel se díval na fotbal.

Zde je děj, který probíhal dříve, sledování fotbalu. Proto je druhá část věty v minulém průběhovém čase, zatímco první část, je v minulém prostém.

5) Když 2 činnosti probíhaly v minulosti současně a po delší dobu. Tyto činnosti zároveň probíhaly nezávisle na sobě.

I was reading and my brother was playing the guitar.                            Četl/a jsem si a můj bratr hrál na kytaru.

She was cooking and her children were playing with toys.                 Vařila a její děti si hrály s hračkami.

6) Když popisujeme dokola se opakující děje v minulosti.

I was singing often, at least 4 times a week.                                             Zpívala jsem často, alespoň 4 krát týdně.

They were always gossiping someone.       Stále někoho pomlouvali/y.

 7) Chceme zdůraznit délku nějaké činnosti probíhající v minulosti. Ta doba, po kterou něco trvalo, je pro nás podstatná.

Can you imagine that I was waiting nearly half a day for her answer? Dovedeš si představit, že jsem čekal/a skoro půl dne na její odpověď?

8) Když mluvíme o dějích v minulosti, které jsme nedokončili.

Last weekend I was repairing dad´s car and then I was building a house.                                                                                                                      Minulý víkend jsem opravoval otcovo auto a poté jsem stavěl dům.

Touto větou chceme říci, že tyto 2 děje probíhaly sice postupně po sobě, nicméně ani jeden se nepodařilo dokončit. Otcovo auto jsem sice opravoval, ale neopravil a dům jsem stavěl, ale nedostavil.

9) Se slovesy, která vyjadřují změnu či růst.

The baby was growing up quickly.       Dítě rychle rostlo.

My English was improving.       Moje angličtina (úroveň angličtiny) se zlepšovala.


What now?

- a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - always - am - among - an - any - April - are - at - August - be - be going to - behind - below - between - billion - by - can - can not - can`t - countable nouns - daily - December - dislike - eight - eleven - February - few - first conditional - five - four - four times - frequently - Friday - from - going - going to - half - hardly ever - have - have got - her - his - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - in - in front of - is - its - January - July - June - let us go - like - little - lots of - many - March - May - million - Monday - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Saturday - say - second conditional - seldom - September - seven - six - snow - some - sometimes - sun - Sunday - tell - ten - the - their - there are - there is - third conditional - thousand - three - three times - through - Thursday - to be - towards - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - was - Wednesday - were - what - when - where - which - who - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz