Stupňování přídavných jmen

Angličtina Přídavná jménaStupňování přídavných jmen v angličtině není nic složitého: long – longer – the longest. Krom pár jednoduchých pravidel se bude muset naučit několik nepravidelných přídavných jmen.

 • Testy – Stupňování přídavných jmen

  • Test 41 na porovnání pomocí přídavných jmen – vyber správný způsob porovnávání ve větě
  • Test 11 –  na stupně přídavných jmen – napiš správný tvar 2. stupně přídavného jména
  • Test 12 na stupně přídavných jmen – napiš správný tvar 3. stupně přídavného jména
  • Test 13 – na stupně přídavných jmen – napiš správný tvar přídavného jména
  • Test 14 – na stupně přídavných jmen – vyber správný tvar přídavného jména

Úvod do stupňování přídavných jmen

Co jsou to vlastně přídavná jména (v angličtině se setkáte s pojmem „adjectives„)? Jsou to slova, která vyjadřují vztahy a vlastnosti podstatných jmen. Důležité pro nás je, že se přídavná jména stupňují. Dokonce tuto vlastnost mají jak v češtině, tak i v angličtině, takže se nám to chápe jednodušeji.

Přídavná jména tedy používáme pro úpravu nebo upřesnění podstatných jmen. Ale pozor, i když se o to sem tam někdo v začátcích pokusí, tak nelze pomocí přídavných jmen upravovat nebo upřesňovat slovesa, příslovce nebo dokonce jiná přídavná jména.

Na druhou stranu pokud upravujeme nebo upřesňujeme podstatné jméno pomocí přídavného jména, není nutné zůstat pouze u jednoho. Není problém jich použít více, ale o tom se píše v článku přídavná jména a jejich pořadí ve větě.

Stupně přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen – Angličtina rozeznává tři stupně: základní tvar – absolute, komparativ – comparative a superlativ – superlative.

  • Přídavné jméno v základním tvaru (v angličtině „absolute„) – například „dlouhý“ – „long
  • Přídavné jméno v porovnávacím tvaru (komparativ – v angličtině „comparative„) – „delší“ – „longer
  • Přídavná jména, která vyberou z více tu „nej“ variantu – superlativ (v angličtině naleznete pojem „superlative„) – například: „nejdelší“ – „the longest“

Pokud chceme vytvořit ze základního tvaru komparativ nebo superlativ, tak pro to má angličtina určitá pravidla. A jak už to tak v angličtině bývá, tak tato pravidla mají své výjimky. O tom všem se dočtete v následujícím textu.

Jedno-slabičná a více-slabičná přídavná jména

Než se začneme učit pravidla pro tvorbu dalších tvarů při stupňování přídavných jmen z toho základního, tak si je musíme rozdělit na jedno a více slabičná. Důvodem je, že pravidla pro tvorbu komparativu a superlativu jsou rozdílná pro jedno a více slabičná přídavná jména.

Jednoslabičná přídavná jména – příklady:

přídavné jméno adjectives comparative superlative
velký big bigger the biggest
rychlý fast faster the fastest
pomalý slow slower the slowest
levný cheap cheaper the cheapest
tenký thin thinner the thinnest
mokrý wet wetter the wettest
tvrdý hard harder the hardest
snadný easy easier the easiest
milý nice nicer the nicest
bezpečný safe safer the safest
brzký early earlier the earliest
pozdní late later the latest
tmavý dark darker the darkest
nízký low lower the lowest
vysoký high higher the highest
dlouhý long longer the longest
starý old older the oldest
chudý poor poorer the poorest
bohatý rich richer the richest
hluboký deep deeper the deepest
studený cold colder the coldest
klidný calm calmer the calmest

V tabulce nahoře jste si jistě všimli, jak se tvoří druhý a třetí stupeň jednoslabičných přídavných jmen.

Druhý stupeň pomocí koncovky „-er“ a třetí stupeň pomocí koncovky „-est“ a před přídavné jméno ve třetím stupni přidáme člen „the„. Určitě teď trochu jásáte, že je to vlastně docela jednoduché, ale jak už to tak v angličtině bývá jsou zde výjimky.

Jednoslabičná přídavná jména – zdvojení koncové souhlásky

Asi nejčastěji si můžete všimnout, že u některých přídavných jmen dochází ke zdvojení koncové souhlásky ve druhém a třetím stupni přídavných jmen. Jde o přídavná jména, která končí přízvučnou slabikou (souhláska-samohláska-souhláska)

Pro přehlednost přidávám znovu tabulku příkladů jednoslabičných přídavných jmen, kde dochází ke zdvojení koncové souhlásky:

přídavné jméno adjectives comparative superlative
velký big bigger the biggest
tlustý fat fatter the fattest
tenký thin thinner the thinnest
mokrý wet wetter the wettest

Jednoslabičná přídavná jména – s koncovkou „-y“

Další výjimkou ve stupňování jednoslabičných přídavných jmen jsou přídavná jména končící na „-y“. V těchto případech dochází k přeměně „-y“ na „-ier“ ve druhém stupni přídavných jmen a „-iest“ ve třetím stupni přídavných jmen.

Pro přehlednost přidávám pár příkladů v tabulce:

přídavné jméno adjectives comparative superlative
snadný easy easier the easiest
šťastný happy happier the happiest
hezký pretty prettier the prettiest
zábavný funny funnier the funniest
suchý dry drier the driest

Víceslabičná přídavná jména – příklady:

Pro víceslabičná přídavná jména je stupňování jednodušší než pro krátká. Pro komparativ i superlativ zůstávají v základním tvaru. Pro komparativ přidáváme před přídavné jméno „more“ = „více“ a pro superlativ „the most“ = „nejvíc“. Příklady jsou uvedeny v následující tabulce:

přídavné jméno Adjective   Comparative Superlative
krásný beautiful more beautiful the most beautiful
barvitý colorful more colorful the most colorful
kompletní complete more complete the most complete
lahodný delicious more delicious the most delicious
štědrý generous more generous the most generous
důležitý important more important the most important

Nepravidelná přídavná jména

V následující tabulce jsou uvedena přídavná jména, pro které zmíněná pravidla neplatí:

Adjective   Comparative Superlative
good better the best
bad worse the worst
little less the least
much more the most
far further/farther the furthest/farthest

V některých případech není důležité, jestli jde o jednoslabičné nebo více slabičné přídavné jméno. V angličtině existují přídavná jména, u kterých je úplně jedno, kterou formu požijete. V následující tabulce jsou uvedeny příklady přídavných jmen, kde se připouští jak tvar s koncovkou „-er“/ „-est“, tak přidáním „more“ a „the most“.

Adjective   Comparative Superlative
clever cleverer / more clever the cleverest / most clever
common commoner / more common the commonest / most common
likely likelier / more likely the likeliest / most likely
pleasant pleasanter / more pleasant the pleasantest / most pleasant
polite politer / more polite the politest / most polite
quiet quieter / more quiet the quietest / most quiet
simple simpler / more simple the simplest / most simple
stupid stupider / more stupid the stupidest / most stupid
subtle subtler / more subtle the subtlest / most subtle
sure surer / more sure the surest / most sure
old (people and things) older the oldest
old (people) elder the eldest

Stupňování přídavných jmen je u uvedených jednodušší, ale zde je dobré zmínit, že je sice jedno kterou formu použijete, ale NELZE tyto formy kombinovat! Tedy tvar „more cleverer“ a tomu podobné je vždy špatně.

Stupňování přídavných jmen – příklady použití ve větách

Stupňování přídavných jmen – Jednoslabičná přídavná jména – první část příklady použití ve větách

  • Your bag is as big as her bag. – Tvá taška je tak velká jako její taška.
  • Your bag is bigger than her bag. – Tvá taška je větší než její taška.
  • Your bag is the biggest. – Tvá taška je největší.
  • Her car is as fast as my car. – Její auto je tak rychlé jako moje auto.
  • Her car is faster than my car. – Její auto je rychlejší než moje auto.
  • Her car is the fastest. – Její auto je nejrychlejší.
  • He is as slow as Kate. – On je pomalý jako Kate.
  • He is slower than Kate. – On je pomalejší než Kate.
  • He is the slowest in our group. – On je nejpomalejší v naší skupině.
  • Our car was as cheap as your car. – Naše auto bylo tak levné jako vaše auto.
  • Our car was cheaper than your car. – Naše auto bylo levnější než Tvoje auto.
  • Our car was the cheapest. – Naše auto bylo nejlevnější.
  • Kate is as thin as Lucy. – Kate je tenká jako Lucy.
  • Kate is thiner than Tom. – Kate je tenčí než Tom.
  • Kate is the thinest in our class. – Kate je nejtenčí v naší třídě.
  • She works as hard as her boss. – Ona pracuje tak těžce jako její šéf.
  • She works harder than her boss. – Ona pracuje tvrději, než její šéf.
  • She works the hardest in her company. – Ona pracuje nejtvrději v její firmě.
  • This english homework was easy. – Tento domácí úkol z angličtiny byl lehký.
  • This english homework was easier than last one. – Tento domácí úkol z angličtiny byl lehčí než ten předchozí.
  • This english homework was the easiest in the last year. – Tento domácí úkol z angličtiny byl nejjednodušší za poslední rok.
  • Kate is nice girl. – Kate je milá dívka.

Stupňování přídavných jmen – Jednoslabičná přídavná jména – druhá část příklady použití ve větách

  • Kate is nicer than Lucy. – Kate je milejší než Lucy.
  • Kate is the nicest girl in our class. – Kate je nejmilejší dívka v naší třídě.
  • Our car is safe. – Naše auto je bezpečné.
  • Our car is not safer than his car. – Naše auto není bezpečnější než jeho auto.
  • Our car is not the safest. – Naše auto není nejbezpečnější.
  • She is late every day. – Ona má zpoždění každý den.
  • He was the latest member of our team. – On byl posledním členem našeho týmu.
  • I like dark chocolate. – Mám rád tmavou čokoládu.
  • They sale the darkest chocolate. – Oni prodávají nejtmavější čokoládu.
  • She is as low as me but Kate is lower and Lucy is the lowest in our class. – Ona je tak nízká jako já, ale Kate je ještě nižší a Lucy je nejnižší v naší třídě.
  • She is as high as me but Kate is higher and Lucy is the highest in our class. – Ona je tak vysoká jako já, ale Kate je ještě vyšší a Lucy je nejvyšší v naší třídě.
  • This is the longest street in the city. – Toto je nejdelší cesta ve městě.
  • I am old as my cousin. – Jsem stejně starý jako můj bratranec.
  • My mother is older than my aunt. – Moje matka je starší než moje teta.
  • My grandmother is the oldest in our family. – Moje babička je nejstarší z rodiny.
  • She wants to be as rich as her boss. – Ona chce být tak bohatá jako její šéf.
  • She wants to be richer than her boss. – Ona chce být bohatší než její šéf.
  • Bill Gates is the richest in the US. – Bill Gates je nejbohatší v USA.
  • The water is too cold. – Voda je příliš studená.
  • The water is colder than the air. – Voda je studenější než vzduch.
  • The January was the coldest month in the last year. – Leden byl nejstudenější měsíc v roce.

Stupňování přídavných jmen – Víceslabičná přídavná jména – příklady použití ve větách

  • She is beautiful girl. – Ona je nádherná dívka.
  • She is the most beautiful girl in our class. – Ona je nejkrásnější dívka ve třídě.
  • My task is complete. – Můj úkol je kompletní.
  • This dessert was delicius. – Tento zákusek byl lahodný.
  • She is generous. – Ona je štědrá.
  • She is more generous then her sister. – Ona je více štědrá než její sestra.
  • She is the most generous people who I know. – Ona je nejštědřejší člověk, kterého znám.
  • They have important task. – Oni mají důležitý úkol.
  • My task is more important than her task. – Můj úkol je důležitější než její úkol.
  • I have the most important task in our company. – Mám nejdůležitější úkol v naší firmě.

Stupňování přídavných jmen – Nepravidelná přídavná jména – příklady použití ve větách

  • She is good. – Ona je dobrá.
  • She is better than you. – Ona je lepší než Ty.
  • She is the best. – Ona je nejlepší.
  • She is bad. – Ona je špatná.
  • She is worse than you. – Ona je horší než Ty.
  • She is the worst. – Ona je nejhorší.

Učte se angličtinu s úsměvem – English jokes na Nejlepší Anglina.uNas.cz

Angličtina nemusí být jen nuda

Doufám, že Vám tyto vtipy zpříjemí učení se stupňování přídavných jmen
English jokes – na Nejlepší Anglina.uNas.cz – učte se Stupňování přídavných jmen s úsměvem

Angličtina – Přídavná jména – budete ve studiu pokračovat?

  • Pořadí přídavných jmen
  • Silná a absolutní přídavná jména
  • Porovnávání pomocí přídavných jmen – další možnost jak v praxi využít stupňování přídavných jmen
  • Nejpoužívanější přídavná jména – obsáhlý seznam přídavných jmen, který je určen spíše pro pokročilé studenty

Nebo Vás angličtina omrzela? A chcete raději dovolenou?


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz