Přítomný čas průběhový

Angličtina onlineSlovesa-časyPřítomný čas průběhový (anglicky Present Continuous) je většinou druhý v pořadí, který se začátečníci naučí. Jedna ze základních vět: „I am doing English homework„.

Úvod – přítomný čas průběhový

Přítomný čas průběhový, neboli Present Continuous, je jedním z nejzákladnějších časů, které je dobré umět správně ovládat, neboť se často užívá jak při běžné konverzaci, tak v psaném textu. Díky tomuto času můžeme vyjádřit, co se právě odehrává, kde se právě nacházíme a co děláme. Jeho využívání si probereme za chvilku, nejprve se naučíme, jak se tento čas tvoří. Abychom správně vytvořili větu v přítomném průběhovém čase, je potřeba umět časovat sloveso být. Pro připomenutí zde vložím kratičkou tabulku:

I am já jsem I am not/I´m not já nejsem
You are ty jsi You are not/You aren´t ty nejsi
He/She/It is on/ona/ono je He/She/It is not// He/She/It isn´t on/ ona/ono není
We are my jsme We are not/ We aren´t my nejsme
You are vy jste You are not/ You aren´t vy nejste
They are oni jsou They are not/They aren´t oni nejsou

Kladná oznamovací věta

Kladná oznamovací věta se vytváří pomocí přítomného tvaru slovesa BÝT a plnovýznamového slovesa s koncovkou – ING.

Čili základní „vzorec“ pro vytvoření kladné oznamovací věty vypadá takto:

Podmět + přítomný tvar slovesa být AM/ARE/IS + plnovýznamové sloveso s koncovkou -ING

I am cooking Vařím
You are playing Hraješ si
He/She/It is working Pracuje
We are swimming Plaveme
You are running Běháte
They are sleeping Spí

Záporná oznamovací věta

Při vytváření záporné oznamovací věty v přítomném prostém čase se využívá pomocné sloveso být v záporu (am not/are not/is not) a plnovýznamové slovesoprůběhovém tvaru (s koncovkou – ing). Pokud bychom to rozložili do pomocného „vzorce“, tak bude vypadat následovně:

Podmět + am not/are not/is not (´m not/aren´t/isn´t) + plnovýznamové sloveso s koncovkou –ING 

I ´m not/ am not working
You aren´t/ are not cooking
He/She/It isn´t/ is not listening
We aren´t/ are not playing
You aren´t/ are not crying
They aren´t/ are not sleeping

Otázka – kladná

Otázka v přítomném průběhovém čase se tvoří poměrně jednoduše, pokud již umíme vytvořit věty oznamovací. V podstatě jenom přehazujeme slovosled.

Tázací větu začínáme pomocným slovesem být v přítomném tvaru (AM/ARE/IS), následovanou předmětem a plnovýznamovým slovesem v průběhové podobě (ING forma).

Opět si ukážeme, jak na to:

Am/are/is  + předmět + plnovýznamové sloveso s koncovkou –ING

Am I working
 Are you cooking
Is he/she/it listening
Are we playing
Are you crying
Are they sleeping

Otázka – záporná

Zde dáme pouze pomocné sloveso být do přítomného tvaru v záporu a opět přidáme předmět a plnovýznamové sloveso v ING formě.

Am not/Are not/Is not (´m not/Aren´t/Isn´t) + předmět + plnovýznamové sloveso s koncovkou –ING 

Am not/´m not I working
Are not/Aren´t you cooking
Is not/Isn´t he/she/it listening
Are not/Aren´t we playing
Are not/Aren´t you crying
Are not/Aren´t they sleeping

Příklady použití ve větách – Přítomný čas průběhový:

Zde si ukážeme nejtypičtější situace, kdy přítomný čas průběhový používáme. Začneme těmi nejdůležitějšími pro základní využití tohoto času a zakončíme to některými méně častými situacemi, které se hodí znát zejména, pokud chceme v angličtině postupovat na vyšší a vyšší úrovně její znalosti.

Popisujeme situaci, která se právě odehrává, ve které se právě teď nacházíme.

  • I´m studying English at the moment. – Právě se učím angličtinu.
  • They are singing a song right now. – Momentálně zpívají píseň.
  • He is listening to music. – Poslouchá hudbu.

Popisujeme situaci, která se odehrává okolo určitého časového úseku

Jedná se o činnosti, které sice neděláme právě v okamžiku, kdy se nás na to třeba někdo ptá, ale dělali jsme je chvilku před tím, nedokončili a hodláme v nich pokračovat.

  • I´m reading a fantastic book. – Čtu vynikající knihu. (Typicky se jedná o situaci, kdy nám někdo zavolá a zeptá se nás, co děláme. My odpovíme, že si čteme knížku. Nemyslíme tím, že ji čteme zrovna v okamžiku, kdy s tím člověkem mluvíme, ale než zavolal, tak jsme ji četli a až hovor ukončíme, hodláme ve čtení pokračovat.)
  •  Is that seat free? No, Mark is sitting here. – Je toto sedadlo volné? Ne, Marek zde sedí. (Marek například odešel na záchod, proto na sedadle nesedí v daném okamžiku, ale jakmile se vrátí z toalety, sedadlo opět obsadí, my mu do té doby držíme místo.)

Naplánovaná budoucnost

Pokud máme nějaký plán, který hodláme uskutečnit v blízké budoucnosti, je možné jej také popsat přítomným průběhovým časem. Je zde hned několik možností. Jedna možnost je využít spojení going to (viz ODKAZ), anebo pak použít přímo přítomný čas průběhový.

  • I´m visiting my grandma in the evening. – Večer navštívím svoji babičku. (Teď je dopoledne a sděluji svůj záměr např. kamarádovi.)
  • What are you doing next weekend? – Co budete dělat příští víkend?

Zdůraznění něčeho, co se opakovaně děje

I když je tento případ méně častý, tak se přítomný průběhový čas dá využít i tehdy, pokud chceme zdůraznit, že se stále opakuje určitá situace. Využíváme k tomu příslovce: „always, forever, constantly“.

  • They are always arguing. – Stále se hádají. (Nemusejí se hádat zrovna teď, ale je to něco, co je pro tyto lidi typické.)
  • He is constantly complaining about his wife. – Neustále si stěžuje na svou ženu.

Výjimky ve tvoření průběhového času

Aby to nebylo tak jednoduché, tak opět existují určité výjimky ve tvoření přítomného průběhového času. Je několik sloves, které netvoří průběh, a i když se bavíme o něčem, co se děje právě teď, tato slovesa nemůžeme použít v průběhové podobě. Jedná se zejména o:

to hear slyšet to envy závidět
to smell cítit to fear bát se
to consider zvážit to dislike nemít rád
to taste ochutnat to hate nenávidět
to believe věřit to hope doufat
to doubt pochybovat to like mít rád
to feel (= to think) cítit (= myslet) to love milovat
to find (= to consider) najít (= zvážit) to mind všimnout si
to suppose domnívat se to prefer preferovat
to forget zapomenout to regret litovat
to imagine představit si to want chtít
to know vědět to wish přát si
to mean znamenat to contain obsahovat
to notice všimnout si to cost stát
to recognise rozpoznat to hold držet
to remember pamatovat si to measure měřit
to understand rozumět to weigh vážit

Angličtina nemusí být jenom nuda. Snažte se učit angličtinu s úsměvem.

Několik vtípků na Anglina.uNas.cz

English Jokes na nejlepší Anglina.uNas.cz - Porovnávání pomocí přídavných jmen, Přítomný čas průběhový
English Jokes – Anglina.uNas.cz

Budete s angličtinou pokračovat?


What now?

a - a few - a little - a lot - a lot of - a.m. - above - across - all - all day - always - am - among - Amphibian - an - Animal - any - April - are - Art - at - at - August - Bathroom - be - be going to - behind - below - between - billion - Bird - Body - Box - Buildings - by - Camping - can - can not - can`t - Capitalization rules - Car - Castel - Celebration - Clothes - Colors - Cooking - countable nouns - Country - daily - December - dislike - do - each - eight - Elements - eleven - every - every day - Family - Farm - February - Feelings - few - first conditional - Fish - five - Flower - Food - four - four times - frequently - Friday - from - Fruit - Furniture - Geography - going - going to - half - hardly ever - have - have got - Health - her - his - Holiday - House - how - how - how far - how many - how much - how often - hundred - Character - in - in - in front of - is - its - January - Job - July - June - Kitchen - let us go - like - little - lots of - make - Mammal - many - March - Math - May - million - Monday - Money - monthly - much - must - my - near - need - never - next to - nil - nine - no - no - none - normally - nougth - November - o`clock - occasionally - October - often - on - on - on the top of - once - one - onto - opposite - our - over - p.m. - past - Phrasal verbs - Plant - Post - Present perfect simple - present simple - quarter - rain - rarely - regularly - Restaurant - Saturday - say - Science - Sea - second conditional - seldom - September - seven - Shapes - should - School - six - snow - so - some - sometimes - Space - Sport - such - sun - Sunday - tell - ten - that - the - their - there are - there is - these - third conditional - this - those - thousand - three - three times - through - Thursday - Time - to be - Tools - towards - Transport - Tree - Tuesday - twice - two - uncountable nouns - under - usually - Vegetable - was - Weather - Wednesday - were - what - when - where - which - who - whole - why - will - won`t - would like - yearly - your - zero - zero conditional

Kontakt:

anglina.unas@email.cz